Tanssiseura Baunssi ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tanssiseura Baunssi ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja levittää tanssiurheiluharrastusta sekä kohottaa ja ylläpitää jäsentensä kuntoa ja terveyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus-, valmennus- ja koulutustilaisuuksia sekä antaa tietopuolista opetusta. Yhdistys toimeenpanee kursseja, näytöksiä, juhlia ja kilpailuja sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua erilaisiin tanssikilpailuihin yhdistyksen nimissä ja tuoda yhdistystä tällä tavoin tunnetuksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii tarvittavaa välineistöä. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi olla yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt, ja jolla ei ole yhdistyksen toimintaan liittyviä laskuja maksamatta. Jäseneksi
liitytään täyttämällä jäsenhakemus ja toimittamalla se hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta ilmenee vähintään jäsenen nimi ja
osoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle nimeensä, osoitteeseensa ja muihin antamiinsa yhteystietoihin kohdistuvista muutoksista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa tai muita yhdistyksen toimintaan liittyviä laskuja maksamatta. Lisäksi jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on toiminut törkeästi pykälässä 7 mainittuja urheilun eettisiä periaatteita vastaan tai on rikkonut pykälän 6 mukaista sitoutumista antidopingtoimintaan.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenet ovat kuitenkin vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.

6. Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton (WDSF) antidopingsäännöstöä ja määräyksiä.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle liitolle (STUL) sekä kansainväliselle lajiliitolle (WDSF).

Kansallinen lajiliitto ja kansainvälinen lajiliitto voivat päättää yhdistyksen jäsenen dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjen alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

7. Urheilun eettiset periaatteet

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita. Näiden periaatteiden vastaista toimintaa on muun muassa:

 • Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu.
 • Urheiluhuijaus
 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen
 • Vedonlyönti
 • Vedonlyönti omasta kilpailusta
 • Lahjonta ja kiristys
 • Tuomarien, kilpakumppanien, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen, kiristys tai niiden yrittäminen tuloksen manipuloimiseksi
 • Sukupuolinen häirintä


Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Seuran junioreilla on oikeus saada hallitukseen heidän asioitaan ajava edustaja hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Junioriedustaja on täysi-ikäinen seuran jäsen, joka ei ole lasten vanhempi ja joka nauttii myös vanhempien luottamusta ja on aidosti junioreiden asialla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa
 2. edustaa yhdistystä
 3. laatia esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 6. päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä
 7. tehdä ehdotus jäsenmaksujen suuruudesta
 8. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä
 9. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.

9. Toimihenkilöt ja toimikunnat

Yhdistyksen kokous voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja. Nimenkirjoittaja allekirjoittaa tai tekee sähköisen allekirjoituksen.

11. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puheoikeus ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokous voidaan järjestää etäyhteyksin.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

13. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta seuran sosiaalisen median kanavissa, seuran kotisivulla tai sähköpostitse.

14. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16. Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.