Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tanssiseura Baunssi ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterin rekisterinpitäjä on Tanssiseura Baunssi ry.

 • Y-tunnus 1882184-3
 • Postiosoite: Uhkoilantie 96, 12400 Tervakoski

Rekisteriasioiden yhdyshenkilö on yhdistyksen puheenjohtaja Irina Kuoppamäki, sähköposti irina.kuoppamaki@baunssi.net.

2. Rekisterien nimet, tietosisällöt ja tietolähteet

Baunssi ylläpitää jäsen-, laskutus-, esiintyjä- ja jäsenetuyritysrekistereitä sekä tietoja kursseille ja
tapahtumiin ilmoittautumisista.

Jäsenrekisteri, jäsenyys edellyttää tietojen antamista

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Alaikäisillä jäsenillä huoltajien nimet ja puhelinnumerot
 • Kilpailevilla jäsenillä henkilötunnus

Laskutusrekisteri

 • Nimi
 • Mahdollinen yrityksen nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Alaikäisillä jäsenillä huoltajien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Esiintyjärekisteri

 • Nimi
 • Puhelinnumero

Kursseille ja tapahtumiin ilmoittautuneet

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

Jäsenetuyritykset

 • Yrityksen tiedot
 • Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti
 • Tiedot jäsenille tarjottavista eduista

Tietoja kerätään vain suoraan rekisteröidyltä henkilöltä tai yritykseltä itseltään.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kerättyjä tietoja hyödynnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • yhdistyksen jäsentietojen ylläpito
 • jäsenkorttien laatiminen
 • yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen jäsenistölle
 • asiakaskyselyjen teko
 • yhdistyksen laskutuksen hoitaminen
 • jäsenetujen ylläpito
 • Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n DanceCore-rekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä
tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a)

4. Kerättyjen tietojen säilytysaika

Jäsenrekisteritietoja säilytetään kuluvalta vuodelta ja viideltä edelliseltä vuodelta.

Laskutusrekisterin tietoja säilytetään maksettujen laskujen osalta kuluvalta vuodelta ja kolmelta
edelliseltä vuodelta. Maksamatta jätettyjen laskujen osalta tiedot voidaan säilyttää siihen asti, että
maksusuoritus on kunnossa. Kirjapitoon liitettyjä tulostettuja laskuja säilytetään kolme vuotta tilikauden
päättymisestä.

Kursseille ja tapahtumiin ilmoittautuneiden tietoja säilytetään tapahtuman järjestämiseen tarvittava aika,
enimmillään yksi vuosi.

Esiintyjärekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö haluaa pysyä ryhmän toiminnassa.
Jäsenetuyritysten tietoja säilytetään niin kauan, kuin jäsenetu on voimassa.

5. Tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Baunssi luovuttaa jäsenrekisteritiedot vuosittain Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n DanceCore-rekisteriin.

Baunssi ei luovuta tietoja muilla tahoille.

Tietojen siirtämisessä voidaan käyttää Googlen Gmail- ja Drive-palveluita, joiden palvelimet voivat
sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin on pääsy vain Baunssin hallituksen jäsenillä ja ohjaajilla silloin, kun heidän tehtävänsä
edellyttävät tietojen käsittelyä.

Sähköisissä järjestelmissä pääsy tietoihin on vain rajatulla määrällä henkilöitä ja ne on suojattu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa paikassa ja niihin on pääsy
vain rajatulla määrällä henkilöitä.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain Baunssin toiminnan kannalta olennaisiin
käyttötarkoituksiin.

7. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet , kuten oikeus:

 • tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot
 • vaatia itseä koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
 • pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi")
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen baunssi@baunssi.net.

Baunssi voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Baunssi vastaa
pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Tietojen päivitys

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 17.9.2023.